Voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden op de kaart of in de advertentie

Vaak voorkomend

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij/zij/<naam> in zijn/haar zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve …

Na een arbeidzaam en vreugdevol leven is van ons heengegaan mijn …

Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve …

Met innig verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze zo zorgzame en liefdevolle …

Verdrietig, maar dankbaar dat hij/zij/<naam> ondanks alles toch van het leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste …

Op <datum> overleed, na een bewogen leven vol strijd, mijn …

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze …

Vreedzaam, vol liefde afscheidnemend van allen die hem/haar omringden, is van ons heengegaan …

Na de jaren van schemer van zijn/haar versluierde geest, met de troost van een liefdevolle verzorging, is onze …  in vrede en vertrouwen overleden

Met groot verdriet geven wij kennis dat in de leeftijd van bijna <leeftijd> jaar op <dag+datum> is overleden …

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man/vrouw, onze onvergetelijke …

Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u mee, dat te midden van hen die hem/haar/<naam> lief waren, is overleden mijn lieve zorgzame man/vrouw/… en onze fantastische …

Met groot verdriet, maar ook vervuld met mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen, mijn lieve man/vrouw/… en onze fantastische …

Met groot verdriet, maar ook vervuld met dankbaarheid voor alles wat hij/zij/<naam> voor ons heeft betekend, laten wij weten dat van ons is heengegaan onze lieve …

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar/<naam> lief waren, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve …

Toch nog onverwacht, moeten wij in liefde afscheid nemen van onze zorgzame …

Na een lang en zorgzaam leven is overleden onze lieve …

Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en zorg, op <dag+datum> is overleden mijn lieve man/vrouw/…, onze zorgzame … en …

Met liefde heeft hij/zij voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man/vrouw en onze lieve, zorgzame …

Dankbaar dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man/vrouw, onze …

Wij zijn dankbaar voor het leven van onze …, één uit duizenden. Hij/zij/<naam> heeft velen goedgedaan. In de leeftijd van <leeftijd> jaar is hij/zij/<naam> nu van ons heengegaan.

Ontzettend dankbaar voor wat hij/zij/<naam> voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan onze lieve en zorgzame …

Op <dag+datum> is na een lang en gelukkig leven rustig overleden onze lieve …

In de avond van <dag+datum> is in alle rust en stilte van ons heengegaan mijn levensgezel …

Tot ons groot verdriet is uit ons leven genomen onze allerliefste …

Zo intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van onze lieve …

Na een intensief en zeker voor “het gezin” zorgzaam leven moeten wij, verdrietig, maar voor hem/haar toch opgelucht, afscheid nemen van onze …

Onze lieve en dappere … is op <dag+datum> van ons heengegaan

Vandaag, <dag+datum>, is fluisterstil van ons weggeglipt …

Verzoend met de gedachte dat aan zijn/haar leven een eind was gekomen, is in de nacht van <dag> op <dag> in alle rust overleden onze …

Na een welbesteed leven is op …-jarige leeftijd overleden …

Diep bewogen hebben wij afscheid genomen van onze innig geliefde, dappere …

In dit vertrouwen is heengegaan mijn …

Dankbaar voor alle liefde en humor die hij/zij/<naam> ons tot het eind heeft gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid genomen van …

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid voor ons en allen die hem/haar kenden, ging van ons heen …

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behan­delingen, is nu toch overleden …

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn/haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan …

Onze lieve mama, opa/oma en overgrootopa/oma …, sinds <dag+datum> weduwe/weduwnaar van …, is ingeslapen. Zijn/haar liefde voor de dingen die het leven mooi maken heeft hij/zij aan ons doorgegeven.

Niet onverwacht, maar wel veel te vroeg, is onze allerliefste papa/mama en opa/oma overleden.

In een leven vol liefde heeft afscheid van ons genomen onze lieve …

In liefde en vrede is van ons heengegaan …

Tot het einde toe van het leven genietend en plannen makend voor de nabije toekomst, is in de vroege morgen van <dag+datum> in zijn slaap van ons heengegaan mijn lieve, zeer zorgzame man/vrouw, onze dierbare … en opa/oma.

Onze unieke … en opa/oma is heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij/zij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij/zij achterlaat.

Een markante, inspirerende persoonlijkheid is na een rijk en vol leven van ons heengegaan. Wat zullen we hem/haar missen.

Mijn lieve man/vrouw, onze … en opa/oma uit duizenden heeft ons moeten verlaten. Hij/zij was er altijd voor iedereen.

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve … heeft ons te vroeg verlaten.

Het is goed. We zijn er, ga maar. Wees gerust, je blijft altijd bij ons.

Lieve paps/mams, voor ons ben je onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen voortleven, voor altijd!

Met liefde en respect gedenken wij het bijzondere leven van …

Geloof

Verslagen om het gemis, maar getroost door de wetenschap dat hij/zij nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn Here en Heiland, delen wij u mede dat is ontslapen mijn innig geliefde man/vrouw, onze onvergetelijke …

Met dank aan God voor alles wat Hij ons in hem/haar heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede dat heden door de Here van onze zijde is weggeno­men onze geliefde en altijd zorgende pa/ma

Heden is ontslapen in de volle zekerheid des Geloofs onze geliefde …

Heden is, in de volle zekerheid des geloofs, door de Here tot Zich genomen onze geliefde …

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, heden van ons is heengegaan mijn lieve man/vrouw, onze zorgzame … en groot…

Nadat hij/zij/<naam> de laatste jaren steeds meer in zichzelf ging leven en daardoor ook gelukkige momenten mocht herbeleven, is in vertrouwen op de Here op … -jarige leeftijd ontsla­pen, onze lieve …

Dankbaar voor al hetgeen hij/zij/<naam> ons heeft meegegeven en nagelaten, delen wij u mede dat in de verwachting van zijn/haar Here is ontslapen onze …

Bedroefd en verslagen, maar intens dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven en in de overtuiging dat hij/zij nu door zijn/haar Hemelse Vader is opgenomen in Heerlijkheid, geven wij u kennis van het heengaan van …

Opgenomen in Gods Heerlijkheid mijn man/vrouw, onze … en opa/oma

Na enkele maanden liefdevol verzorgd te zijn geweest in <naam zorginstelling>, is tot ons groot verdriet overleden …

Met droefheid moeten wij u mededelen dat, na een liefdevolle en zorgzame opvang in het <naam zorginstelling>, door de Here van onze zijde is weggenomen …

Op … -jarige leeftijd is, na een liefdevolle verzorging en verpleging in <naam zorginstelling>, rustig ingeslapen …

Heden is gestorven in de hoop op de Vrede bij onze dierbare Heiland Jezus Christus, onze …

Na een kortstondige ziekte is door de Here tot Zich genomen mijn lieve man/vrouw, onze zorgzame … en opa/oma

In vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland is op <dag+datum> rustig ingeslapen onze lieve …, groot- en overgroot…

Op <dag+datum> riep God … tot leven. Vandaag, <dag+datum> haalde Hij hem/haar thuis. Wij geven hem/haar uit handen en leggen hem/haar neer in de aarde, in de handen van de levende God.

In de volle zekerheid des geloofs, is in zijn/haar Heer en Heiland ontslapen onze lieve man/vrouw, … en opa/oma

Teruggekeerd naar zijn/haar Schepper, mijn lieve man/vrouw, onze … en opa/oma

In Gods ontferming opgenomen onze lieve …

De zorgzame handen van onze lieve … zijn voor de laatste reis gevouwen. Aan Gods Genade vertrouwen wij toe het allerdierbaarste wat wij bezitten.

Geheel onverwachts en voor ons véél te vroeg is door God thuisgehaald onze lieve papa/mama en opa/oma

Op een voor ons veel te vroeg moment, heeft zijn/haar Heer hem/haar geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid, mijn zeer geliefde man/vrouw en onze lieve zorgzame … en opa/oma

Zijn/haar aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht onze lieve …

Op <dag+datum> kwam er een einde aan het aardse leven van mijn lieve, dappere man/vrouw, onze fijne …

In liefde en vrede is van ons heengegaan …

Heden overleed vredig …

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze …

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze …

In de Vrede van Christus en gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken overleed mijn/onze …

In de zekerheid van zijn/haar geloof is overleden mijn/onze …

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze …

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze …

God heeft thuisgehaald mijn/onze …

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze …

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen/genomen mijn/onze …

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze …

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze …

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze …

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze …

Voorzien van het Heilig Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze …

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden mijn/onze …

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn/haar Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze …

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze …

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze …

Op Zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze …

Met intens verdriet geven wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze …

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar zijn/haar Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze …

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze …

Heden heeft de HERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze …

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze …

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze …

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze …

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze …

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn/haar … mijn/onze …

In gelovig vertouwen, dat hij/zij/<naam> nu thuis is bij zijn/haar en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij/<naam> ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze …

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze …

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze …

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze …

Na een intens, krachtig en bewogen leven is mijn/onze … door God tot Zich genomen

Nu hij/zij/<naam> zijn/haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen, is hij/zij/<naam> opgenomen in de heerlijkheid des Heren. Op <dag+datum> is overleden mijn/onze …

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze …

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij/<naam> tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze … en opa/oma op …-jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn/haar rust heeft gevonden bij zijn/haar Lieve Heer.

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze …

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze …

… is vredig ingeslapen, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, in de leeftijd van … jaar.

Dankbaar wat hij/zij/<naam> in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze …

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

Actief als hij/zij was en tot het laatste moment aanwezig is … gesterkt door zijn/haar geloof aan zijn/haar laatste reis begonnen.

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze …

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze …

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze …

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze …

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem/haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze …

Na een kortstondig ziekbed en na het Heilig Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze …

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze …

Na een periode van ziekte

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een x jaar durende ongelijke strijd, heden is overleden onze onvergetelijke …

Te midden van zijn/haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen …

Heden is na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen, toch nog onverwachts, onze lieve zorgende …, groot- en overgroot…

Moegestreden is overleden onze lieve …, groot- en overgroot…

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, delen wij u mede / geven wij u kennis dat heden rustig van ons is heengegaan onze …

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die hij/zij/<naam> ons schonk en de zorg waarmee hij/zij/<naam> ons omringde, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is heengegaan ons aller …

Bevrijdend voor hem/haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde man/vrouw en onze ontzettend lieve vader/moeder …

Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van zijn/haar pijn verlost is onze lieve …

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij/<naam> heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen, …

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij, na een moedig gedragen ziekte, afscheid moeten nemen van mijn lieve man/vrouw, onze lieve … en opa/oma …

Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze lieve …

Met diepe bewondering en veel respect voor zijn/haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat hij/zij/<naam> tijdens zijn/haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man/vrouw, onze zorgzame … en fantastische opa/oma …

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behan­delingen, is nu toch overleden …

Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze …

Hij/zij was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is …, omringd door zijn/haar dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen hem/haar als man/vrouw en mens heel erg missen.

Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op <dag+datum> is overleden …

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij/<naam> in zijn/haar strijd tegen de ziekte. Groot was zijn/haar liefde voor zijn/haar dierbaren. Nu is hij/zij/<naam> in rust van ons heengegaan.

Na een strijdlustig en moedig dragen van zijn/haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan hemzelf/haarzelf. Ondanks deze strijd is hij/zij/<naam> vredig, in het bijzijn van zijn/haar familie en vrienden, overleden …

Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Na x jaar vechten tegen kanker is, in de volle overtuiging dat hij/ze naar een betere wereld gaat, gestorven mijn lieve man/vrouw en onze lieve, zorgzame …

Ondanks zijn/haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan mijn lieve man/vrouw en onze zorgzame …

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, heb ik afscheid genomen van mijn lieve en zorgzame man/vrouw …

<Dag+datum> is vredig en kalm gestorven … Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven.

Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste weken.

Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt, dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden. Op <dag+datum> is … aan zijn/haar laatste reis begonnen.

Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve en altijd zorgende …. Wij konden altijd op je rekenen. Wij zullen je missen!

Onverwachts overlijden

Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden van …

Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn dierbare

Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde omgeving overleden onze lieve …

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde …

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen mijn lieve man/vrouw, onze …, groot- en overgroot…

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn man/vrouw onze papa/mama en opa/oma

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar lief waren, is juist in de mooiste tijd van zijn leven geheel onverwachts van ons weggenomen …

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve …

Bedroefd, maar dankbaar hem/haar zolang met al zijn/haar vitaliteit en warmte bij ons gehad te hebben, geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van ..

Tot onze ontsteltenis ontvingen wij heden de droeve tijding van het plotseling overlijden van onze …

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de wijze waarop hij/zij/<naam> leefde en altijd raad schonk, geven wij u kennis van het geheel onverwachts overlijden van …

Geheel onverwachts is in zijn/haar slaap overleden …

Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat hij/zij/<naam> voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons aller …

Geheel onverwachts is, in de kracht van zijn/haar leven en nog vol van plannen, aan zijn/haar laatste reis begonnen …

Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijk­heid voor allen die hem/haar omringden, overleden …

Op <dag+datum> is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan …

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze …

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn/haar geliefde hobby ons plotseling is ontvallen …

Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve man/vrouw, mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste papa/mama

We zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve … en lieve opa/oma is er niet meer.

Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer.

Helemaal stil en verdrietig laten wij u weten dat … is overleden

Heden, <dag+datum>, is onverwachts van ons heengegaan …

Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

Bij een ongeval

Met diepe droefheid en grote verslagenheid delen wij u mede dat, door een noodlottig ongeval, in de bloei van zijn leven van ons is heengegaan …

Met zijn/haar doorzettingsvermogen knokte hij/zij zich steeds weer overal doorheen. Hij/zij was met bruisende energie nog zoveel van plan… Door een auto-ongeluk is hij/zij veel te vroeg uit ons leven weggerukt. Hij/zij zal zijn/haar plannen niet meer kunnen realiseren

Mateloos radeloos zijn wij nu onze lieve … ten gevolge van een ongeluk niet meer bij ons is.

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden, ten gevolge van een noodlottig ongeval, uit ons midden is weggenomen onze zeer geliefde …

Door een tragisch ongeval is op … -jarige leeftijd uit ons midden weggenomen …

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, delen wij u mee, dat ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons leven is weggerukt, mijn lieve man/vrouw en onze papa/mama

Onze lieve papa/mama en opa/oma is er niet meer. Aan zijn/haar aardse leven is door een auto-ongeluk plotseling een einde gekomen. We zijn er kapot van.

Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een dramatisch ongeluk, uit ons midden is weggerukt ons allerliefste …

Heden is door een noodlottig ongeval onze lieve… abrupt van ons weggenomen. Hij/zij wilde nog zoveel. We hebben geen woorden voor dit verdriet.

Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan onze …

Na een tragisch ongeluk is plotseling uit ons midden weggerukt …

Wij geven u kennis van het tragische overlijden van …

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze …

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze …

Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze …

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze …

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij … kwijtgeraakt.

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze …

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze …

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, ten gevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze …

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze …

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in <plaats> om het leven is gekomen mijn/onze …

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze …

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze …

In de bloei van zijn/haar leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze …

Tijdens het uitoefenen van zijn/haar werk is een noodlottig ongeluk hem/haar fataal geworden.

Bij een zelfdoding

Met respect voor de beslissing die hij/zij/<naam> zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze …

Het was helaas zijn/haar eigen wens.

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze …

Hij/zij verkoos zijn/haar eigen weg te gaan

In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

Na een moeilijke periode heeft mijn/onze … afscheid van het leven genomen

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan …

<naam> is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij/<naam> zijn/haar eigen keuze gemaakt.

<Dag+datum> heeft … besloten zijn/haar weg te gaan; een weg die hem/haar meer en meer vertrouwd voorkwam en hem/haar uiteindelijk de rust en stilte bracht waar hij/zij/<naam>zo naar verlangde.

Op <dag+datum> heeft … een einde aan zijn/haar leven gemaakt. Hij/zij wilde niet meer. Wij hielden van hem/haar en moeten verder.

Lieve papa/mama, je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent.

Aankondiging van overlijden door de overledene zelf

Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeiend door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen.

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik … na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar, geef ik jullie kennis van mijn overlijden.

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

Familie, vrienden en bekenden: heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen.
Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed.

Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, …, vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug.

Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven, is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.

Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven, want het heden lacht en de toekomst wacht.

Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.

Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

Bij het overlijden van een kind

Jouw geboorte werd een afscheid…

Heel kort, maar en toch voor altijd

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van <naam>/ons dochtertje/zoontje.

In stilte geboren ons lieve dochtertje/zoontje <naam>

Dag lief meisje/jongetje…
We hadden je zo graag leren kennen en zullen je nooit vergeten

De mooiste bloemetjes worden als eerste geplukt…

Je hebt ons in deze korte tijd zoveel gegeven.
We zullen altijd van je blijven houden.

De hemel is een plek op aarde

Zo ontzettend welkom!
Ons lieve dochtertje/zoontje
Jouw geboorte werd een afscheid

Onze lieve <naam> is nu in “Het land van je ogen dicht”

Je was, je bent, je zult zijn.

Een dag, maar toch voor altijd

Je zult altijd ons ( eerste/tweede/derde ) kindje zijn!

Dag dapper ventje/meisje
Rust nu maar zacht

Je bent in liefde gekomen en in liefde gegaan…

Groot in aanwezigheid, maar te klein voor dit leven

Met zoveel liefde gedragen,
met zoveel pijn moeten afstaan…

Met zoveel liefde gedragen,
met zoveel pijn afgestaan…

We hadden je zo graag bij ons gehouden!
Onze kleine <naam> is geboren op <dag+datum> om … uur en overleden om .. uur

<naam> is te vroeg gekomen en <naam> is gegaan.
Toch zal hij/zij altijd deel uitmaken van ons bestaan.

Dag lieve <naam>, rust nu maar uit.

Onze grote droom
Zo welkom, zo bijzonder
Het heeft niet zo mogen zijn

Blij verwachten
Werd verdriet

Zonder liefde geen verdriet
Verdrietiger dan dit kan een mens niet zijn

Je was zo ontzettend welkom
Kwetsbaar mooi kindje
Voor altijd in ons hart

Onze kleine meid/vent is op <dag+datum > geboren en gestorven.
Na … weken zwangerschap.

We geven je de naam <naam>
Die we voor altijd in ons hart dragen

Verdrietig hebben we direct afscheid van haar/hem/<naam> moeten nemen.

Veel te kort hebben we van je kunnen genieten
Voor altijd in ons hart

Weet dat we je altijd zullen missen <naam>
Je bent ons kindje en voor <naam> zul je altijd zijn/haar broertje/zusje zijn

<naam> is geboren op <dag+datum> om … uur en overleden om … uur
<naam> is bij ons thuis
Je kunt afscheid komen nemen van <naam> op …dag … van … uur tot … uur

In ons leven gekomen, uit ons leven genomen.
Onze dochter/zoon en mijn zusje/broertje <naam>
Prachtig klein jongetje/meisje, voor altijd in ons hart

Voor altijd in ons hart.
Veel te vroeg geboren
Veel te vroeg gegaan
Ons meisje/zoontje <naam>

Geboren in de hemel, onze dochter/zoon/<naam>

Groot in aanwezigheid,
maar te klein voor dit leven

Je bent geboren om afscheid te nemen…